หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for communication / [sound recording] = ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [sound recording] ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [sound recording] Thai for communication [sound recording] สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - 3 แผ่น (2,686 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

คำนำและสารบัญ การสื่อสารด้วยภาษา ความคิดกับภาษา / หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร / หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร / ทักษะและศิลปะการฟัง / ทักษะการพูด / การพัฒนาทักษะการพูด / สวนิต ยมาภัย สวนิต ยมาภัย บุปผา บุญทิพย์ บุปผา บุญทิพย์ ธิดา โมสิกรัตน์ สมเกียรติ รักษ์มณี สมเกียรติ รักษ์มณี แผ่นที่ 1. (25 นาที) -- (180 นาที) -- (159 นาที) -- (122 นาที) -- (83 นาที) -- (178 นาที) -- (151 นาที) -- (162 นาที). คำนำและสารบัญ ทักษะการอ่าน / การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต / ทักษะการเขียน / การเขียนในชีวิตประจำวัน / ศิลปะการใช้ภาษา / การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ / การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน / การใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ / แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา วรวรรธน์ ศรียาภัย สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล ปรียา หิรัญประดิษฐ์ ธิดา โมสิกรัตน์ ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ปรมินท์ จารุวร สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล แผ่นที่ 2. (23 นาที) -- (249 นาที) -- (191 นาที) -- (196 นาที) -- (220 นาที) -- (150 นาที) -- (112 นาที) -- (164 นาที) -- (149 นาที) -- แผ่นที่ 3. (172 นาที).


MP3


ภาษาไทย--การใช้ภาษา--การศึกษาและการสอน.
การสื่อทางภาษา--ไทย.

av STOU 10161 CDA-T 61/001

สวนิต ยมาภัย. สวนิต ยมาภัย. บุปผา บุญทิพย์. บุปผา บุญทิพย์. ธิดา โมสิกรัตน์. สมเกียรติ รักษ์มณี. สมเกียรติ รักษ์มณี. วรวรรธน์ ศรียาภัย. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล. ปรียา หิรัญประดิษฐ์. ธิดา โมสิกรัตน์. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. ปรมินท์ จารุวร. สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter