จารุภา เถาวัลย์, 2526- ผู้แต่ง.

คู่มือการจัดการของเสียสำหรับห้องปฏิบัติการทางการสัตวแพทย์ = Manual on waste management for veterinary laboratory / Manual on waste management for veterinary laboratory นางสาวจารุภา เถาวัลย์. - 2560. - [ก]-ญ, 223 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [86]-89.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การจัดการของเสีย--ห้องปฏิบัติการ--คู่มือ.
การศึกษาอิสระ--การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม.

IS วส 3 จ64 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter