พิชฌาน์ ศรีตะวัน, 2524- ผู้แต่ง.

ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการจัดการคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 = Business intelligence for quality education management in the Secondary Educational Service Area Office 32 / Business intelligence for quality education management in the Secondary Educational Service Area Office 32 พิชฌาน์ ศรีตะวัน. - 2560. - [ก]-ญ, 75 แผ่น : ภาพประกอบ(ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [65]-68.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร --การศึกษาเฉพาะกรณี.


คุณภาพการศึกษา--ไทย.
การจัดการธุรกิจ--การศึกษาและการสอน.
การศึกษาอิสระ--เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

IS วท 1 พ62 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter