สังวรณ์ งัดกระโทก, ผู้วิจัย.

รายงานวิจัยเรื่องการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา = The data-driven science education reform project for improving quality of secondary school science instruction / การปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา Data-driven science education reform project for improving quality of secondary school science instruction โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561. - ก-จ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 92-94.


วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--การประเมิน.
การปฏิรูปการศึกษา--วิจัย.--ไทย

Q181.3 ส62 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter