ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการติดต่อสื่อสารด้านการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Communication model for enrolling in distance education of undergraduate students Sukhothai Thammathirat Open University / รูปแบบการติดต่อสื่อสารด้านการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Communication model for enrolling in distance education of undergraduate students Sukhothai Thammathirat Open University โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561. - ก-ฌ, 181 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [154]-157.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--วิจัย.
การสื่อสารทางการศึกษา--วิจัย.
การศึกษาทางไกล--วิจัย.

LC5808.T5S9 ฐ53 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter