โกวิทย์ กังสนันท์, ผู้วิจัย.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย / การสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย จัดทำโดย รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ; นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง, หัวหน้าโครงการวิจัย ; นางสาวธีรวรรณ เอกรุณ, นักวิจัย ; นายภัทรวุฒิ เฉยศิริ, ผู้ช่วยนักวิจัย. - นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., 2561. - xviii, 95 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: หน้า[96-98].


การขัดกันแห่งผลประโยชน์--วิจัย.--ไทย
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ--ไทย.

JF1525.C66 ก95 2561

ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง, ผู้วิจัย. ธีรวรรณ เอกรุณ, ผู้วิจัย. ภัทรวุฒิ เฉยศิริ, ผู้วิจัย.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter