เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก = Human development in global contexts / ชุดวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก Human development in global contexts สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 3 เล่ม [(8), [243] ; (8), [283] ; (8), [282] หน้า] : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561.

บรรณานุกรม.

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนามนุษย์ / วาระการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก / ความมั่นคงของมนุษย์ / ชนกลุ่มน้อยกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก / ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ / ธีระ นุชเปี่ยม -- ขจรศักดิ์ สิทธิ -- มนัสวี อรชุนะกะ -- ขวัญชีวัน บัวแดง -- ชีรา ทองกระจาย. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. สตรีกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก / เด็กกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก / ผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก / ความยากจนกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก / การพัฒนามนุษย์ด้านการศึกษาในบริบทโลก / อรุณี กาสยานนท์, วสันต์ ปวนปันวงศ์, ชนิดาภา ชลอวงษ์ -- เปรมใจ วังศิริไพศาล -- เปรมใจ วังศิริไพศาล -- ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ -- ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. การเข้าถึงสุขภาพถ้วนหน้า / การต่อต้านการค้ามนุษย์ / การเข้าถึงและผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / การเข้าถึงความยุติธรรมและธรรมาภิบาล / การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุและบุคคลลักษณะพิเศษ / ชาญวิทย์ ทระเทพ -- เรืองฤทธิ์ เลือลา -- นงรัตน์ อิสโร -- ประพิน นุชเปี่ยม -- ธโสธร ตู้ทองคำ. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161615147 (เล่ม 1) ; 9786161618797 (เล่ม 2) ; 9786161614805 (เล่ม 3) ;


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
จิตวิทยาพัฒนาการ.

STOU 82427 T

ธีระ นุชเปี่ยม. ขจรศักดิ์ สิทธิ. มนัสวี อรชุนะกะ. ขวัญชีวัน บัวแดง. ชีรา ทองกระจาย. อรุณี กาสยานนท์. วสันต์ ปวนปันวงศ์. ชนิดาภา ชลอวงษ์. เปรมใจ วังศิริไพศาล. เปรมใจ วังศิริไพศาล. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์. ชาญวิทย์ ทระเทพ. เรืองฤทธิ์ เลือลา. นงรัตน์ อิสโร. ประพิน นุชเปี่ยม. ธโสธร ตู้ทองคำ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter