เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art / ชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ Photography and film art สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(11), [322] ; (11), [331] หน้า] : ภาพประกอบ(ภาพสีบางภาพ) ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

แนวคิดพื้นฐานศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ / พัฒนาการของศิลปะภาพถ่าย / พัฒนาการของศิลปะภาพยนตร์ / แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารผ่านภาพ/ ภาษาภาพ / สุนทรียศาสตร์ในงานเขียนบทภาพยนตร์ / เสียงในภาพยนตร์/ ฉากและอุปกรณ์การแสดง / ศิลปะการแสดง / การเคลื่อนไหว / การตัดต่อ / เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ / การตกแต่งใบหน้าและร่างกายนักแสดงในภาพถ่ายและภาพยนตร์ / การกำกับภาพยนตร์ / กรณีศึกษาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล -- ภูมิกมล ผดุงรัตน์ -- จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย-- วารี ฉัตรอุดมผล -- วารี ฉัตรอุดมผล -- อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย -- ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ -- บรรจง โกศัลวัฒน์ -- วิระชัย ตั้งสกุล -- ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ -- ภักตร์พิมล เสนีย์ -- ปัทมา สุวรรณภักดี -- ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ -- วารี ฉัตรอุดมผล, อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161615642 (เล่ม 1) ; 9786161615703 (เล่ม 2) ;


ศิลปะการถ่ายภาพ.
ศิลปกรรมกับภาพยนตร์.

STOU 16350 T 2561

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. ภูมิกมล ผดุงรัตน์. จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. วารี ฉัตรอุดมผล. วารี ฉัตรอุดมผล. อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย. ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. ปกรณ์ พรหมวิทักษ์. บรรจง โกศัลวัฒน์. วิระชัย ตั้งสกุล. ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ. ภักตร์พิมล เสนีย์. ปัทมา สุวรรณภักดี. ปกรณ์ พรหมวิทักษ์. วารี ฉัตรอุดมผล. อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter