ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ = Research methodology in political science / ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ Research methodology in political science บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(10), [334] ; (12), [483] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ขอบข่ายและรูปแบบของการวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การออกแบบการวิจัยทางรัฐศาสตร์ / การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ / การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ / การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ / การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ / การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์ / การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงปริมาณ / การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ / การสร้างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ / การวิเคราะห์ผลการวิจัย การสังเคราะห์การอภิปรายผลและการจัดทำข้อเสนอแนะ / การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ / การวิจัยเชิงผสานวิธี / จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย / อนุสรณ์ ลิ่มมณี, วรวลัญช์ โรจนพล -- อนุสรณ์ ลิ่มมณี, วรวลัญช์ โรจนพล -- ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ -- ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ -- ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ -- จุมพล หนิมพานิช, วรวลัญช์ โรจนพล -- จุมพล หนิมพานิช, วรวลัญช์ โรจนพล --หน่วยที่ 8. ปธาน สุวรรณมงคล -- พลศักดิ์ จิรไกรศิริ -- พลศักดิ์ จิรไกรศิริ -- พลศักดิ์ จิรไกรศิริ -- พลศักดิ์ จิรไกรศิริ -- พลศักดิ์ จิรไกรศิริ -- จุมพล หนิมพานิช -- ยุทธพร อิสรชัย. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161615185 (เล่ม 1) ; 9786161614782 (เล่ม 2) ;


รัฐศาสตร์--ระเบียบวิธีทางสถิติ.
รัฐศาสตร์--วิจัย.

STOU 80712 GT

อนุสรณ์ ลิ่มมณี. วรวลัญช์ โรจนพล. อนุสรณ์ ลิ่มมณี. วรวลัญช์ โรจนพล. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. จุมพล หนิมพานิช. วรวลัญช์ โรจนพล. จุมพล หนิมพานิช. วรวลัญช์ โรจนพล. ปธาน สุวรรณมงคล. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ. จุมพล หนิมพานิช. ยุทธพร อิสรชัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter