การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร = Good agricultural practices for herbs / Good agricultural practices for herbs สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2561. - (4), 11 หน้า ; 30 ซม - มาตรฐานสินค้าเกษตร ; มกษ. 3502-2561 . - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. มาตรฐานสินค้าเกษตร ; มกษ. 3502-2561. .

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 87 ง วันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2561.

9786163583475 ปกอ่อน ;


พืชสมุนไพร.
สินค้าเกษตร--มาตรฐาน.--ไทย

HD9016.T5 มกษ 3502-2561
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter