จิตรนภา รุจิระชาติกุล, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช / การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช ชุดวิชา 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช คณะผู้วิจัย ; จิตรนภา รุจิระชาติกุล, วาณี บุณยะไวโรจน์, รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, วิชัย วิชยศิริ. - นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - ก-ซ, 153, 24 หน้า ; 29 ซม

ชื่อเรื่องจากปก.

บรรณานุกรม: หน้า [151]-153.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--นักศึกษา--ทัศนคติ--วิจัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--ตำรา--การประเมิน.

LC6223 จ634ร6 2561

วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย. วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter