วิภุส แสนเจริญ, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องแนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ = Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process / แนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process โดย อาจารย์วิภุส แสนเจริญ. - [นนทบุรี] : [สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561. - ก-[ฉ], 98 แผ่น ; 30 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [94]-[98].

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของกระบวนการอนุญาโตตุลาการตั้งแต่ความหมาย ขั้นตอนในชั้นต่างๆ ข้อดีข้อเสีย กฎหมายอนุญาโตตุลาการเบื้องต้นทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบทบาทของศาลที่มีอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (2) ศึกษาความหมายของสัญญาอนุญาโตตุลาการ รูปแบบในการจัดทำสัญญาอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เนื้อหาที่คู่พิพาทควรกำหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการ และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ (3) ศึกษากฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของไทยและกฎหมายในภูมิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการในกรณีที่เกิดการละเมิดพันธะกรณีตามสัญญา เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ ขั้นตอน ของการบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการของแต่ละประเทศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งละเมิดความผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยการนำข้อพิพาทไปเข้าสู่กระบวนการทางศาล แทนที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญา แต่เนื่องจากมีความตกลงระหว่างประเทศได้แก่ Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards 1958 หรือ อนุสัญญา New York 1958 ที่กำหนดให้สาลต้องยอมรับผลของสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลสมบูรณ์ โดยต้องมีคำสั่งส่งให้คู่พิพาทที่นำข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลนั้น กลับไประงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ หรือทีเรียกว่าคำสั่ง Aniti-suit injuction เว้นแต่ สัญญาอนุญาโตตุลาการจะตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น ประเทศใดที่ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา New York 1958 ย่อมต้องผูกพันธะกรณีดังกล่าวเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า บรรดาประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ จะมีกฎหมายภายในของตนที่รับเอาหลักการของอนุสัญญา New York 1958 มาใช้บังคับในเขตอำนาจของตน แต่อาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น การกำหนดเวลาในการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อมีการละเมิดสัญญาอนุญาโตตุลาการ สาเหตุตามกฎหมายที่จะทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ หรือ สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของศาลเกี่ยวกับการบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น.


การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย)
สัญญาอนุญาโตตุลาการ.

KPT1758 ว64 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter