จุรีรัตน์ วงเวียน, 2529- ผู้แต่ง.

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองตาก จำกัด จังหวัดตาก = Participation promoting in the business of the member Mueang Tak Agricultural Cooperative Ltd., Tak Province / Participation promoting in the business of the member Mueang Tak Agricultural Cooperative Ltd., Tak Province จุรีรัตน์ วงเวียน. - 2559. - ก-ฏ, 74 แผ่น ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [63]-65.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสหกรณ์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


ธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.
การศึกษาอิสระ--สหกรณ์.

IS สส 2 จ747 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter