ไชยันต์ ไชยพร.

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์) / ไชยันต์ ไชยพร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. - 564 หน้า ; 24 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 544-562.

9789744499806 ;


การยุบสภา--ไทย.
ประชาธิปไตย--ไทย.
สภาผู้แทนราษฎร.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 ช94 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter