สุวิชา วรวิเชียรวงษ์, ผู้แต่ง.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี / สุวิชา วรวิเชียรวงษ์, ณัฐพงศ์ บุญเหลือ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. - xiv, 356 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 56 . - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 56. .

บรรณานุกรม: หน้า [339]-347.

9789744499561 ;


นักการเมือง--ไทย--กาญจนบุรี.
การเลือกตั้ง--ไทย--กาญจนบุรี.
การปกครองท้องถิ่น--ไทย--กาญจนบุรี.


กาญจนบุรี--การเมืองและการปกครอง.

JQ1749.A53K36 ส75 2560

ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, ผู้แต่ง.
สถาบันพระปกเกล้า.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter