สุวรรณ กลางยศ, 2524-

การมีส่วนร่วมของชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรังกับเทศบาลเมืองอุทัยธานีในการจัดการแม่น้ำสะแกกรัง = Participation of Sagae Krang River’s Raft Community with Muang Uthai Thani municipality on water management in Sagae Krang River / Participation of Sagae Krang River’s Raft Community with Muang Uthai Thani municipality on water management in Sagae Krang River สุวรรณ กลางยศ. - 2560. - [ก]-ญ, 90 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [73]-77.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น --การศึกษาเฉพาะกรณี.


แม่น้ำ--ไทย.
แม่น้ำ--การมีส่วนร่วมของประชาชน.--ไทย
แม่น้ำ--การจัดการ.--ไทย
การศึกษาอิสระ--การเมืองการปกครองท้องถิ่น.

IS รศ 2 ส76 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter