วรางคณา บุญน้อม, 2519- ผู้แต่ง.

ผลการใช้วิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมเรื่องสารในชีวิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ที่ 6 ศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 = The effects of using the science technology and society (STS) teaching approach in the topic of substances in daily life on science learning achievement and analytical thinking ability of Prathom Suksa VI students in the Sixth School Cluster, Sila Group, under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 1 / Effects of using the science technology and society (STS) teaching approach in the topic of substances in daily life on science learning achievement and analytical thinking ability of Prathom Suksa VI students in the Sixth School Cluster, Sila Group, under Khon Kaen Primary Education Service Area Office 1 วรางคณา บุญน้อม. - 2559. - [ก]-ญ, 172 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [79]-85.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา --วิทยานิพนธ์.


วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--ไทย--ขอนแก่น.

Thes ศษ 8 ว47 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter