ลักขณา มีจินดา, 2507- ผู้แต่ง.

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านห้วยไม้ซอด ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ = Development guidelines for Community Enterprise of Women Group of Banhuaymysore, Pak Khat Sub-district, Pak Khat District, Buengkan Province / Development guidelines for Community Enterprise of Women Group of Banhuaymysore, Pak Khat Sub-district, Pak Khat District, Buengkan Province ลักขณา มีจินดา. - 2560. - [ก]-ญ, 77 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [68]-70.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


วิสาหกิจชุมชน--ไทย--บึงกาฬ.
การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ.

IS วจ 1 ล622 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter