สุกัญญา แช่มช้อย, ผู้แต่ง.

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล = School management in digital era / School management in digital era สุกัญญา แช่มช้อย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม (หน้า 151-155) และดัชนี.

9789740337492 ;


การบริหารการศึกษา.
นวัตกรรมทางการศึกษา.
การปฏิรูปการศึกษา.

LB2805 ส7262 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter