รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Curriculum evaluation in Master of Science Program in Information and Communication Technology, Sukhothai Thammathirat Open University / การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Curriculum evaluation in Master of Science Program in Information and Communication Technology, Sukhothai Thammathirat Open University โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด ... [และคนอื่น ๆ]. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560] - ก-ฑ, 120 หน้า ; 29 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 67-68.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--หลักสูตร--การประเมิน.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --หลักสูตร--การประเมิน.


การประเมินหลักสูตร.

LB2362.T5 ร6232 2560

วฤษาย์ ร่มสายหยุด. ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter