สุภมาส อังศุโชติ.

รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย = A computer-based exams' management model based on readiness of individual students for essay test items / รูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย Computer-based exams' management model based on readiness of individual students for essay test items โดย สุภมาส อังศุโชติ, ศจี จิระโร. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561] - ก-ช, 130 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 72-73.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบการจัดการการสอนตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย (2) ทดลองและประเมินการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ (3) นำเสนอรูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบสอบ อาจารย์วัดผลและเจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าทดสอบระบบ และนักศึกษาที่เข้าสอบ Walk-in Exam ชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการสอบถามโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะ์เนื้อหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) การออกแบบการจัดการการสอบฯ ไว้ 3 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนการสอบ การดำเนินการระหว่างการสอบ และการดำเนินการหลังการสอบเสร็จ (2) การทดลองและการประเมินผลโดยผู้เข้าสอบมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ผู้เข้าสอบต้องการให้เพิ่มชุดวิชาที่มีการสอบอัตนัยในการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลโดยเฉพาะชุดวิชาของนิติศาสตร์ และขอให้ประกาศผลสอบภายใน 7-10 วันหลังสอบ (3)รูปแบบการจัดการเตียมความพร้อม ประกอบด้วย (3.1) การเตรียมตัวก่อนสอบ 1) ชุดวิชาที่เลือกนำมาจัดสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้วต้องเป็นชุดที่ประธานกรรมการบริหารชุดวิชาพร้อมที่จะออกข้อสอบอัตนัยและตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย 2) การเตรียมแบบทดสอบที่เพิ่มข้อสอบอัตนัยเข้าไปในข้อสอบปรนัยที่สุ่มได้ 3) การเปิดรับสมัครสอบพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาสอบที่จัดเฉพาะสัปดาห์ที่ 1-2 เท่านั้น นักศึกษาที่เข้าสอบต้องมีความสามารถในการพิมพ์คำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ และช่วงเวลาประกาศผลการสอบกำหนดไว้ 2 สัปดาห์หลังสอบ (3.2) การดำเนินการระหว่างสอบ เพิ่มขั้นตอนการส่งคำตอบของนักศึกษาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ตรวจหลังปิดระบบสอบทุกศูนย์ในวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ที่มีการสอบ (3.3) การดำเนินการหลังสอบเสร็จ ประกอบด้วย 1) กำหนดผู้ตรวจข้อสอบ และจำนวนข้อสอบที่ให้ตรวจในระบบตรวจข้อสอบตามสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด 2) การตรวจข้อสอบดำเนินการได้ 2 รุปแบบคือการตรวจจากไฟ์ในระบบ และการพิมพ์เป็นกระดาษตรวจนอกระบบ แล้วบันทึกคะแนนเข้าระบบตรวจข้อสอบก่อนส่งคะแนน และ 3)ประมวลผลและประกาศผลสอบทางอีเมล์ที่นักศึกษาใช้สมัครสอบ


นักศึกษา--การสอบ.
การจัดการ--การสอบ.
ระบบคอมพิวเตอร์--การสอบ.

LB2367.25 ส74 2561

ศจี จิระโร.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter