ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่าง = Development of a model for knowledge management of local wisdom via virtual learning community for instructional management at the primary education level in the Lower Central Region / การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่าง Development of a model for knowledge management of local wisdom via virtual learning community for instructional management at the primary education level in the Lower Central Region โดย ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561] - ก-ฎ, 362 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 258-266.


ภูมิปัญญาชาวบ้าน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม--หลักสูตร.
การบริหารองค์ความรู้--ไทย (ภาคกลาง)

LC1036.8.T5 ท56 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter