เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Public administrative concepts and theories / ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ Public administrative concepts and theories สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(10), [262] ; (11), [473] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ / พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ / แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิกและยุคคลาสสิก / แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคนีโอคลาสสิก / แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังนีโอคลาสสิก / แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคการจัดการภาครัฐแนวใหม่ / แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ / อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล -- พนมพัทธ์ สมิตานนท์ -- จีระ ประทีป -- พนมพัทธ์ สมิตานนท์ -- นพดล อุดมวิศวกุล -- ทศพร ศิริสัมพันธ์ -- นราธิป ศรีราม, จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. องค์การภาครัฐ / นโยบายสาธารณะ / การบริหารการคลังสาธารณะ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ / ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ / กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ / ธรรมาภิบาลและจริยธรรมการบริหารภาครัฐ / ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต / เสน่ห์ จุ้ยโต -- ลักษณา ศิริวรรณ -- จีระ ประทีป, อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล -- จำเนียร ราชแพทยาคม -- เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย -- ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ -- เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161614256 (เล่ม 1) ; 9786161614546 (เล่ม 2) ;


รัฐประศาสนศาสตร์.
การบริหารรัฐกิจ.

STOU 33208 T

อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล. พนมพัทธ์ สมิตานนท์. จีระ ประทีป. พนมพัทธ์ สมิตานนท์. นพดล อุดมวิศวกุล. ทศพร ศิริสัมพันธ์. นราธิป ศรีราม. จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์. เสน่ห์ จุ้ยโต. ลักษณา ศิริวรรณ. จีระ ประทีป. อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล. จำเนียร ราชแพทยาคม. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. ชูเกียรติ มุทธากาญจน์. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter