เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย = Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood / ชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย Provision of experiences in psychomotor emotion-mind and social for early childhood สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(13), [398] ; (14), [342] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ อว 0602.16/684 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้เสนอปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดโดยใช้รหัสชุดวิชาและเนื้อหาเดิมทั้งหมด จากชื่อชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นชื่อชุดวิชาการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย / การจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย / การจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย / การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย / การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย / การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย / อรุณี หรดาล -- ศศิธร จันทมฤก -- วัลภา สถิรพันธุ์ -- ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร -- กันตวรรณ มีสมสาร -- ชนิพรรณ จาติเสถียร -- วัฒนา มัคคสมัน. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. การจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย / หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย / การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดเชิงบริหาร / สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย / สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์-จิตใจสำหรับเด็กปฐมวัย / สื่อและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย / การประเมินการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย / บทบาทของผู้บริหาร และครูในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย / บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย / รุ่งลาวัลย์ ละอำคา -- พัชรี ผลโยธิน -- กัญจนา ศิลปกิจยาน -- ยศวีร์ สายฟ้า -- ปิยาภรณ์ กังสดาร -- อรพรรณ บุตรกตัญญู -- รัศมี ตันเจริญ -- ประภาศรี นันท์นฤมิต. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161614454 (เล่ม 1) ; 9786161614683 (เล่ม 2) ;


การศึกษาปฐมวัย--กิจกรรมการเรียนการสอน.

STOU 21329 T

อรุณี หรดาล, ผู้แต่ง. ศศิธร จันทมฤก. วัลภา สถิรพันธุ์. ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร. กันตวรรณ มีสมสาร. ชนิพรรณ จาติเสถียร. วัฒนา มัคคสมัน. รุ่งลาวัลย์ ละอำคา. พัชรี ผลโยธิน. กัญจนา ศิลปกิจยาน. ยศวีร์ สายฟ้า. ปิยาภรณ์ กังสดาร. อรพรรณ บุตรกตัญญู. รัศมี ตันเจริญ. ประภาศรี นันท์นฤมิต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศึกษาศาสตร์, ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter