ภัทรสินี ภัทรโกศล.

ขอกล่าวเล่าเรื่อง : วิจัยด้วยใจ / ภัทรสินี ภัทรโกศล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 98 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า [97]-98.

9789740337416 ;


วิจัย--วิธีวิทยา.
วิจัย.

Q180.55.M4 ภ63 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter