จันทนา ทองประยูร.

รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. = STOU Bachelor Graduates' perceived opinions on learning outcomes from teaching and learning approach and course satisfaction / ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. STOU Bachelor Graduates' perceived opinions on learning outcomes from teaching and learning approach and course satisfaction โดย จันทนา ทองประยูร. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561. - ก-ง, 99 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [89]-91.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--การศึกษาและการสอน--วิจัย.


ระบบการเรียนการสอน.
การประเมินผลทางการศึกษา.

LB2822.75 จ63 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter