อภิชัจ พุกสวัสดิ์.

นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ / อภิชัจ พุกสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 178 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: [161]-178.

9789740336785 ;


อินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์.
สื่อสังคมออนไลน์.
เครือข่ายสังคมออนไลน์

HM1221 อ46 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter