วรรณดี สุทธินรากร.

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Transformative learning and action research / Transformative learning and action research วรรณดี สุทธินรากร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560. - [5], 180 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9789743159503 ;


การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง.
วิจัยเชิงปฏิบัติการ.

LC1100 ว44 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter