จีระพล จรจันทร์, 2515-

กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 = Political communication strategy of persons holding local political positions : a case study of Den chai District, Phrae Province from 2012 to 2016 / Political communication strategy of persons holding local political positions : a case study of Den chai District, Phrae Province from 2012 to 2016 จีระพล จรจันทร์. - 2559. - [ก]-ญ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [70]-71.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การสื่อสารทางการเมือง--ไทย--แพร่.
นักการเมือง--ไทย--แพร่.
การศึกษาอิสระ--การเมืองการปกครองท้องถิ่น.

IS รศ 2 จ64 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter