ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู / บรรณาธิการ, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นักรบ หมี้แสน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 387 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9789740336594 ;


ครู--การศึกษาและการสอน.
ครุศาสตร์.

LB2832.4.T5 ค46 2560

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. นักรบ หมี้แสน.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter