แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักการจัดการการผลิตพืช = Principles of crop production management / ชุดวิชาหลักการจัดการการผลิตพืช หลักการจัดการการผลิตพืช Principles of crop production management สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - 71 หน้า ; 26 ซม.

9786161613211 ;


พืช--การผลิต--การจัดการ--แบบฝึกหัด.

STOU 93352 W 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter