แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ = Introduction to public administration and policy / ชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Introduction to public administration and policy สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - 74 หน้า ; 26 ซม.

9786161612887 ;


รัฐประศาสนศาสตร์--แบบฝึกหัด.
นโยบายสาธารณะ--แบบฝึกหัด.
การบริหารรัฐกิจ--แบบฝึกหัด.

STOU 80212 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter