แนวการศึกษาชุดวิชาเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน = Quantitative techniques for business decision and operations management / ชุดวิชาเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน Quantitative techniques for business decision and operations management บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ใช้รหัส “STOU 32703 GT 2551-2552 ” ชื่อ “ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน = Quantitative analysis and operations management”

9786161613440 ;


การจัดการธุรกิจ--การตัดสินใจ--แบบฝึกหัด.
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ--แบบฝึกหัด.

STOU 32723 GS 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter