ไพบูลย์ แจ่มพงษ์.

การจัดการขยะมูลฝอย / ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และศิวพันธุ์ ชูอินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 214 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี.

9789740335702 ;


ขยะ--การจัดการ.

TD791 พ94 2560

ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter