พริกหวาน = Sweet pepper / Sweet pepper สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560. - (4), 10 หน้า ; 30 ซม. - มาตรฐานสินค้าเกษตร ; มกษ. 1518-2560 . - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. มาตรฐานสินค้าเกษตร ; มกษ. 1518-2560. .

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2560.

9786163582560 ;


พริกหวาน--การผลิต--มาตรฐาน.
สินค้าเกษตร--มาตรฐาน.--ไทย

HD9016.T5 มกษ 1518-2560
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter