ชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย Laws and regulations in thai bureaucracy / [sound recording] = หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย [sound recording] Laws and regulations in thai bureaucracy [sound recording] สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559] - 1 แผ่น (396 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

ความรู้พื้นฐานกฎหมายมหาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน / กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน / หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารสาธารณะ / กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ / หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ / หลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐและความรับผิดอย่างอื่น / หลักกฎหมายว่าด้วยการคลังและงบประมาณ / หลักกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ / พัชรวรรณ นุชประยูร กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย พัชรวรรณ นุชประยูร ศิริกาญจ์ อยู่เรือน พัชรวรรณ นุชประยูร สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล วรรณิภา เมืองถ้ำ ศิริกาญจ์ อยู่เรือน (22 นาที) -- (25 นาที) -- (24 นาที) -- (29 นาที) -- (24 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที) -- (27 นาที). หลักกฎหมายว่าด้วยการใช้อำนาจและการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร / หลักกฎหมายว่าด้วยการใช้อำนาจและการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ / กฎหมายว่าด้วยการควบคุมตรวจสอบอำนาจรัฐโดยองค์กรตุลาการ / หลักกฎหมายว่าด้วยการใช้อำนาจและการตรวจสอบขององค์กรอิสระ / หลักกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน / กฎหมายว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารราชการไทย/ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนากฎหมายการบริหารราชการไทย / อมรรัตน์ กุลสุจริต วรรณิภา เมืองถ้ำ สุชาติ เวโรจน์ ภาส ภาสสัทธา กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย สุชาติ เวโรจน์ (27 นาที) -- (28 นาที) -- (32 นาที) -- (22 นาที) -- (27 นาที) -- (25 นาที) -- (30 นาที).


MP3.


การบริหารรัฐกิจ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

av STOU 33302 CDA-T 60/020

พัชรวรรณ นุชประยูร. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. พัชรวรรณ นุชประยูร. ศิริกาญจ์ อยู่เรือน. พัชรวรรณ นุชประยูร. สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล. วรรณิภา เมืองถ้ำ. ศิริกาญจ์ อยู่เรือน. อมรรัตน์ กุลสุจริต. วรรณิภา เมืองถ้ำ. สุชาติ เวโรจน์. ภาส ภาสสัทธา. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. สุชาติ เวโรจน์. สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter