แนวการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Managerial economics and human resource management / ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Managerial economics and human resource management บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - (17), 489 หน้า ; 26 ซม.

9786161613112 ;


เศรษฐศาสตร์การบริหาร--แบบฝึกหัด.
การบริหารงานบุคคล--แบบฝึกหัด.

STOU 32741 GS

อัจฉรา ชีวะตะกูลกิจ. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ. สายพิณ ชินตระกูลชัย. สายพิณ ชินตระกูลชัย. อภิญญา วนเศรษฐ. อภิญญา วนเศรษฐ. ชรินทร์ ชุณหพันธรักษ์. กิ่งพร ทองใบ. กิ่งพร ทองใบ. กิ่งพร ทองใบ. กิ่งพร ทองใบ. ศรีธนา บุญญเศรษฐ์. ภาวิน ชินะโชติ. ภาวิน ชินะโชติ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter