แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ = Research in animal production management / ชุดวิชาการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ Research in animal production management สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - 81 หน้า ; 26 ซม.

9786161612696 ;


สัตว์--การผลิต--การจัดการ--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 93469 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter