เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย = Governments and politics in Asia / ชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย Governments and politics in Asia สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 2 เล่ม ((12), [538] ; (13), [545] หน้า) : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 27 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย / การเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน / การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น / การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐเกาหลี / การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย / การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ / การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินเดีย / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ -- หน่วยที่ 2. ธีวินท์ สุพุทธิกุล -- หน่วยที่ 3. ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข -- หน่วยที่ 4. วิเชียร อินทะสี -- หน่วยที่ 5. ธีระ นุชเปี่ยม -- หน่วยที่ 6. โคริน เฟื่องเกษม -- หน่วยที่ 7. จรัญ มะลูลีม. ล.1 หน่วยที่ 1. การเมืองการปกครองของศรีลังกาและบังกลาเทศ / การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน / การเมืองการปกครองของอิรัก / การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาหรับในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย / การเมืองการปกครองของคาซัคสถาน / การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียกลาง / การเมืองการปกครองของอิสราเอล / การเมืองการปกครองของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ / ศราวุฒิ อารีย์, กนกพรรณ อยู่ชา -- หน่วยที่ 9. จรัญ มะลูลีม -- หน่วยที่ 10. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ -- หน่วยที่ 11. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ -- หน่วยที่ 12. รุ่งพงษ์ ชัยนาม -- หน่วยที่ 13. มนัสวี อรชุนะกะ -- หน่วยที่ 14. ธโสธร ตู้ทองคำ -- หน่วยที่ 15. หัสไชยญ์ มั่งคั่ง. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786161612771 (ล.2) ; 9786161612627 (ล.1) ;


เอเชีย--การเมืองและการปกครอง--แบบฝึกหัด.
ออสเตรเลีย--การเมืองและการปกครอง--แบบฝึกหัด.
นิวซีแลนด์--การเมืองและการปกครอง--แบบฝึกหัด.

STOU 82321 T 2559

วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. ธีวินท์ สุพุทธิกุล. ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข. วิเชียร อินทะสี. ธีระ นุชเปี่ยม. โคริน เฟื่องเกษม. จรัญ มะลูลีม. ศราวุฒิ อารีย์. กนกพรรณ อยู่ชา. จรัญ มะลูลีม. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. มนัสวี อรชุนะกะ. ธโสธร ตู้ทองคำ. หัสไชยญ์ มั่งคั่ง.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter