เอกสารการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ = Introduction to public administration and policy / ชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Introduction to public administration and policy สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

พัฒนาการและขอบข่ายการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / กระบวนทัศน์ในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / การบริหารการปกครอง / กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ / องค์การและทฤษฎีองค์การภาครัฐ / การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การบริหารการคลังและงบประมาณ / อิสระ สุวรรณบล -- หน่วยที่ 2. จุมพล หนิมพานิช -- หน่วยที่ 3. จุมพล หนิมพานิช -- หน่วยที่ 4. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย -- หน่วยที่ 5. เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 6. มานิต ศุทธสกุล -- หน่วยที่ 7. จีระ ประทีป. ล.1 หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ / กระบวนการโยบายสาธารณะ / การบริหารจัดการรัฐใหม่ / การจัดการผลการปฏิบัติงานภาครัฐ / ระบบสารสนเทศกับการบริหารภาครัฐ / ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหาร / การมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐของประชาชนและภาคประชาสังคม / แนวโน้มการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / ปะธาน สุวรรณมงคล -- หน่วยที่ 9. ธนศักดิ์ สายจำปา -- หน่วยที่ 10. จุมพล หนิมพานิช -- หน่วยที่ 11. ลักษณา ศิริวรรณ -- หน่วยที่ 12. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- หน่วยที่ 13. วรวลัญช์ โรจนพล -- หน่วยที่ 14. ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ -- หน่วยที่ 15. จุมพล หนิมพานิช. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786161612825 (ล.1) ; 9786161612931 (ล.2) ;


รัฐประศาสนศาสตร์.
นโยบายสาธารณะ.
การบริหารรัฐกิจ.

STOU 80212 T

อิสระ สุวรรณบล. จุมพล หนิมพานิช. จุมพล หนิมพานิช. กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. เสน่ห์ จุ้ยโต. มานิต ศุทธสกุล. จีระ ประทีป. ปธาน สุวรรณมงคล. ธนศักดิ์ สายจำปา. จุมพล หนิมพานิช. ลักษณา ศิริวรรณ. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. วรวลัญช์ โรจนพล. ชูเกียรติ มุทธากาญจน์. จุมพล หนิมพานิช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter