กฎหมายแรงงาน 2560 / กองบรรณาธิการ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง. - กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2560. - 484 หน้า ; 24 ซม.

9786163021267 ;


กฎหมายแรงงาน--ไทย.
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน.
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537.
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533.
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554.
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518.

KPT1270 ก25 2560

ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter