คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) : ไปสู่การปฏิบัติ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. - นนทบุรี : สำนักงาน, [2560?] - ก-ฉ, 54 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.


การทุจริตและประพฤติมิชอบ--การป้องกัน.--ไทย
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ--การป้องกัน.--ไทย

JQ1745.A55C6 ค74
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter