ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน : นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558. - 67 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

9786162700927 ;


การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
นโยบายการศึกษา--ไทย.

LA1221 ป27 2558
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter