จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน)/ ผู้เรียบเรียง, ทรงสรรค์ นิลกำแหง ... [และคนอื่น ๆ] ; นัยนา แย้มสาขา, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2559. - 625 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

9786162832994 ;


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2556.


สมเด็จพระสังฆราช--ไทย.
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย.
พิธีศพ--พุทธศาสนา.

BQ946 จ3546 2559

นัยนา แย้มสาขา. ทรงสรรค์ นิลกำแหง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter