จินตวีร์ คล้ายสังข์.

การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / จินตวีร์ คล้ายสังข์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - 358 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 349-353.

9789740335078 ;


สื่อการสอน.
การสอนด้วยสื่อ.

LB1043.5 จ62 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter