พิชญา พิมพ์สุข, 2530-

การใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น = The use of instructional media for intellectually disabled children by teachers and personnel of Educational Region 9 Special Education Center in Khon Kaen Province / Use of instructional media for intellectually disabled children by teachers and personnel of Educational Region 9 Special Education Center in Khon Kaen Province พิชญา พิมพ์สุข. - 2558. - [ก]-ฎ, 114 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [85]-89.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี.
ศูนย์การศึกษาพิเศษ.


ความบกพร่องทางสติปัญญา.
สื่อการสอน.
เด็กพิเศษ--การศึกษาและการสอน.
การศึกษาอิสระ--เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.

IS ศษ 3 พ624 2558
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter