ลักษณา ศิริวรรณ.

รายงานวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ = The synthesis of strategic management knowledge in the public sector / การสังเคราะห์ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ Synthesis of strategic management knowledge in the public sector ลักษณา ศิริวรรณ. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560] - (6), 271 แผ่น ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [240]-255.


การบริหารรัฐกิจ--การสังเคราะห์.--ไทย
การวางแผนเชิงกลยุทธ์--ไทย.

JF1338.A3T5 ล62 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter