แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = Research methodology and information technology for economic studies / ชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ Research methodology and information technology for economic studies สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 1 เล่ม 78 หน้า ; 27 ซม.

9786161612184 ;


เศรษฐศาสตร์--วิจัย--แบบฝึกหัด.
เศรษฐศาสตร์--เทคโนโลยีสารสนเทศ--แบบฝึกหัด.

STOU 60434 W 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter