เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = Research methodology and information technology for economic studies / ชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ Research methodology and information technology for economic studies สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. - 2 เล่ม ((10), 501 ; (11), 469 หน้า) : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย / การกำหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย / การทบทวนวรรณกรรม / การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การออกแบบการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย / ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง / การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ / จรินทร์ เทศวานิช -- หน่วยที่ 2. สมบัติ พันธวิศิษฏ์ -- หน่วยที่ 3. อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ -- หน่วยที่ 4. ณัฏฐพร พิมพายน, เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์ -- หน่วยที่ 5. รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ -- หน่วยที่ 6. รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ -- หน่วยที่ 7. สมถวิล วิจิตรวรรณา, สุนิสา จุ้ยม่วงศรี. ล.1 หน่วยที่ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย / การประมวลผล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล / การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย / เทคโนโลยีบิ๊กดาตาสำหรับเศรษฐศาสตร์ / การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ / การแสวงหาข้อมูลและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ / กรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ I / กรณีศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ II / สมถวิล วิจิตรวรรณา -- หน่วยที่ 9. อรรฆย์คณา แย้มนวล -- หน่วยที่ 10. จรินทร์ เทศวานิช -- หน่วยที่ 11. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน -- หน่วยที่ 12. ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์ -- หน่วยที่ 13. อรรฆย์คณา แย้มนวล -- หน่วยที่ 14. อรรฆย์คณา แย้มนวล -- หน่วยที่ 15. มนูญ โต๊ะยามา. ล.2 หน่วยที่ 8.

9786161612115 (ล.1) ; 9786161612122 (ล.2) ;


เศรษฐศาสตร์--วิจัย.
เศรษฐศาสตร์--เทคโนโลยีสารสนเทศ.

STOU 60434 (20603105) T 2559

จรินทร์ เทศวานิช. สมบัติ พันธวิศิษฏ์. อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์. ณัฏฐพร พิมพายน. เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์. รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์. รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์. สมถวิล วิจิตรวรรณา. สุนิสา จุ้ยม่วงศรี. สมถวิล วิจิตรวรรณา. อรรฆย์คณา แย้มนวล. จรินทร์ เทศวานิช. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน. ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์. อรรฆย์คณา แย้มนวล. อรรฆย์คณา แย้มนวล. มนูญ โต๊ะยามา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter