รวมกฎหมายแรงงาน : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 / คณะวิชาการ The Justice Group. - ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2560. - กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2560] - 347 หน้า ; 21 ซม.

9746162602634 ;


กฎหมายแรงงาน--ไทย.
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518.
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522.
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533.
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551.

KPT1264 ร54 2560
คณะวิชาการ The Justice Group.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter